< >
Zadzwoń lub napisz do nas!
(22) 734 79 06

 

Regulamin

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013

Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

§2

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają mieszkańcy zameldowani na stałe lub czasowo na terenie Powiatu Grodziskiego, z wyjątkiem opłat pobieranych za:

• niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

• upomnienie telefoniczne lub wysłane pocztą,

• uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,

• koszt przesyłki materiałów bibliotecznych pozyskanych na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych,

• usługi reprograficzne,

• wydruki z komputera.

 1. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3

 1. Godziny otwarcia poszczególnych agend określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dyrektor Biblioteki  ma prawo zamknąć Bibliotekę lub jej agendy na czas określony z powodu awarii, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

§4

 1. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport/kartę stałego pobytu (w przypadku cudzoziemców) w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki i wydania Karty Bibliotecznej.
 2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje Oświadczenie (załącznik nr 3) rodzic lub opiekun prawny, przedkładając dowód osobisty i numer PESEL dziecka.
 3. W przypadku braku miejsca stałego lub tymczasowego zameldowania użytkownicy mogą korzystać z usług Biblioteki wyłącznie na miejscu lub na zewnątrz po wpłaceniu kaucji.
 4. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu lub/i tymczasowego zameldowania, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji GUS), opcjonalnie  –adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu.

§5

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U.133,poz.883)

§6

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w wypożyczalniach - na zewnątrz i czytelniach - na miejscu.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do wyznaczonych zbiorów.

§7

 1. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, środków i urządzeń zawierających nikotynę oraz innych środków odurzających.
 2. W Bibliotece obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.

§8

Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt oraz potwierdzenie odbioru karty uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Rozdział II

Karty Biblioteczne

 

§9

Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki”, numer karty, numer  identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.

§10

Karta biblioteczna obowiązuje w agendach Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki stosującej System Biblioteczny Mateusz.

§11

Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą korzystania z usług Biblioteki.

§12

Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych  –  również  inne  osoby  upoważnione przez posiadacza karty. 

§13

 1. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o  tym fakcie dowolnej placówki Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
 2. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
 3. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie kolejnej karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział III

Warunki korzystania ze zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży, Oddziału dla

Dzieci oraz Fili

§14

 1. Z wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży  mogą korzystać osoby od 16 roku życia.
 2. Dzieci do lat 15 korzystają z wypożyczalni Oddziału dla Dzieci.

§15

Czytelnik przychodzący do Biblioteki, z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę na wieszaku lub w wyznaczonym miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

§16

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 woluminów na okres 30 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu
 1. termin zwrotu ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy wypada w dniu w którym Biblioteka jest nieczynna. O zmianie terminu zwrotu informuje czytelnika bibliotekarz, zaznaczając uzgodniony termin zwrotu na koncie czytelnika.
 2. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Zwrot przedłuża się o połowę okresu wypożyczenia. Prolongata może być udzielona tylko jeden raz.
 1.  Bibliotekarz może skrócić czas wypożyczonych pozycji informując o tym czytelnika, jeżeli jest duże zainteresowanie na daną książkę ze strony innych użytkowników. 
 2. Jeżeli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, Biblioteka blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto Czytelnika jest zablokowane, a ponadto Biblioteka w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w załączniku nr 1 kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego.
 3. Wypożyczający może zarezerwować do 5 materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
 4. Na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez czytelnika, Biblioteka sprowadza z innych bibliotek książki, których nie posiada we własnym księgozbiorze /wypożyczenia międzybiblioteczne/.
 5. Materiały biblioteczne wypożyczone przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom na miejscu.
 6.  Materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek pozostają w Bibliotece przez okres 2 tygodni, licząc od dnia otrzymania przesyłki przez Bibliotekę.
 7.  Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki czytelnik. zobowiązany jest:

- odkupić taką samą pozycję,

- odkupić inną przydatną bibliotece książkę (po uzgodnieniu z bibliotekarzem),

- zapłacić aktualną cenę rynkową.

Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość lub odkupuje całe dzieło. Książki, za które zapłacił czytelnik nadal są własnością Biblioteki i nie można żądać ich zwrotu.

 1. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia, uszkodzenia przetrzymania książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 2. W wypadku, kiedy zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika, może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.
 3. Kaucje pobierane są od czytelników w następujących przypadkach:

- jeżeli czytelnik nie posiada stałego lub czasowego zameldowania na terenie Powiatu Grodziskiego (załącznik nr 1).

- przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (decyduje bibliotekarz) (załącznik nr 1).

 1. Czytelnik zamierzający wycofać kaucję winien uprzedzić bibliotekarza co najmniej na dwa dni przed terminem wycofania.
 2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja zwiększa budżet Biblioteki na cele statutowe.
 3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia pisemnego lub telefonicznego, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział IV

Warunki korzystania ze zbiorów Czytelni Naukowej oraz z księgozbiorów podręcznych

Oddziału dla Dzieci oraz filii

§17

 1. Korzystanie z księgozbiorów podręcznych Czytelni Naukowej, Oddziału dla Dzieci oraz filii odbywa się na miejscu. Mogą z nich korzystać wszystkie osoby, bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Bibliotekarz może zażądać od użytkowników przedstawienia karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§18

 1. Czytelnia Naukowa posiada księgozbiór, który można wypożyczyć, tzw. księgozbiór rewersowy.
 2. Warunkiem korzystania z księgozbioru rewersowego jest posiadanie karty bibliotecznej.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres 7 dni.

§19

 1. Dostęp do czasopism bieżących jest wolny, numery archiwalne podaje bibliotekarz.
 2. Czytelnik może wypożyczyć do domu cztery czasopisma archiwalne (oprócz czasopism o charakterze regionalnym np. Bogoria, Gazeta Grodziska).
 3. Termin zwrotu czasopism obowiązuje tak, jak w przypadku książek rewersowych.

§20

 1. Czytelnia świadczy usługi reprograficzne (zgodnie z postanowieniami Ustawy „O

prawie autorskim i prawach pokrewnych” ) i pobiera opłaty zgodnie z cennikiem który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

 1. Nie wykonuje się odbitek reprograficznych:

       a) rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, druków rzadkich i cennych,

       b) egzemplarzy w złym stanie zachowania,

       c) wydawnictw, których kopiowanie jest niemożliwe ze względów technicznych (duży

format, oprawa uniemożliwiająca całkowite otwarcie dokumentu.)

§21

Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić bez wiedzy bibliotekarza poza obszar Biblioteki.

 

Rozdział V

Warunki korzystania z Internetu i programów multimedialnych

§22

 1. Z dostępu do komputerów i Internetu mogą korzystać tylko osoby zapisane do Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 2. Z Pracowni komputerowej mogą korzystać grupy zorganizowane (szkolne, przedszkolne i inne), a także grupy tworzone w Bibliotece z osób zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach na określony temat.
 3. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych uzgadniają ich opiekunowie z pracownikiem Biblioteki.

§23

 1. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Internetu służy wyłącznie do celów edukacyjnych, a przede wszystkim jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy.
 3. Ze stanowisk internetowych w Czytelni Naukowej może korzystać młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe.
 4. Ze stanowisk komputerowych w Oddziale dla Dzieci mogą korzystać dzieci szkół podstawowych i gimnazjów.
 5. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej w celu dokonania wpisu do ewidencji.
 6. Ze stanowiska komputerowego można korzystać przez 1 godzinę.
 7. Sesja może być wydłużona, lub skrócona w zależności od liczby i potrzeb oczekujących. Decyzję podejmuje bibliotekarz.
 8. Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.

§24

Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.

§25

 1. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną wiedzę obsługi komputera i programu.
 2. Użytkownik chcący korzystać z Internetu powinien:

       - zapoznać się z regulaminem,

       - korzystać z zainstalowanego oprogramowania.

- zgłaszać wszelkie uszkodzenia sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

 1. Użytkownikowi nie wolno:
 1. zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych         w Internecie,
 2. korzystać  z komputera do działalności komercyjnej,
 3. prowadzić działań powodujących dewastację lub uszkodzenia sprzętu,
 4. łamać zabezpieczenia systemu,
 5. samodzielne usuwać usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 6. otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje,
 7. korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyskietki, dyski, CD, DVD),
 8. opuszczać przydzielonego stanowisko pracy bez wiedzy prowadzącego zajęcia.
 1. Internet nie może być narzędziem do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

§26

 1. Pracownik Biblioteki ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni.
 2. W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji.
 3. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy. Za osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

§27

 1. Użytkownik może odpłatnie wydrukować informacje, (koszt wydruku - Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 2. Użytkownik może kopiować informacje o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

Rozdział V

Warunki korzystania z Mediateki filii nr 2

§28

 1. Korzystanie ze zbiorów Mediateki odbywa się na miejscu i na zewnątrz.
 2. Ze zbiorów na miejscu mogą korzystać wszystkie osoby, bez względu na miejsce zamieszkania po okazaniu karty bibliotecznej.
 3. Ze zbiorów na zewnątrz prawo do bezpłatnego korzystania mają mieszkańcy zameldowani na stałe lub czasowo na terenie Powiatu Grodziskiego posiadający kartę biblioteczną.
 4. Mieszkańcy nie zameldowani na stałe na terenie powiatu grodziskiego muszą wpłacić jednorazową kaucję (załącznik nr 1).

§29

Zasady korzystania z dostępu do komputerów i Internetu określa: Rozdział V Warunki korzystania z Internetu i programów multimedialnych Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

§30

Opiekę nad mediateką sprawują pracownicy Biblioteki, których poleceniom należy się podporządkować.

§31

 1. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 2 filmy i 2 inne multimedia na okres:

a) książkę mówioną (audiobook) – 14 dni;

b) muzykę - 7 dni;

c) filmy – 2 dni.

2. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin ustalony została przewidziana opłata zawarta w załączniku nr 1.

§32

1.Poza Mediatekę nie wypożycza się:

a) płyt analogowych,

b) gier multimedialnych.

§33

 1. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub przez Internet, jeśli dana pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika.
 2. Przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać tylko jeden raz o czas, na który zostały one wypożyczone.
 3. Czytelnik może zarezerwować telefonicznie lub przez Internet tylko egzemplarze niedostępne (wypożyczone) na okres – 2 dni. Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana po upływie w/w terminu

§34

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością Mediateki. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi.
 2. Za szkody wynikające ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów odpowiada Czytelnik.
 3. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zbiorów jest równe wysokości obowiązującej ceny rynkowej.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§35

Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz.U.133,poz.883) i mogą być wykorzystane wyłącznie do:

- rejestracji wypożyczeń

- prowadzenia statystyki bibliotecznej

- egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

§36

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, a od jego decyzji do Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 3. Skargi i wnioski użytkownicy mogą kierować do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

§37

 1. Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 2. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników zamieszczane są na stronie internetowej www.biblioteka.grodzisk.pl oraz w poszczególnych oddziałach i filiach.

§38

Regulamin obowiązuje od 4 marca 2013 roku.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki:

 

 

Regulamin ustala ceny usług reprograficznych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy

Grodzisk Mazowiecki - zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997.art.14 ptk.2).

1. Ustala się następujące ceny :

· odbitka jednostronna A4 0,40 zł

· odbitka dwustronna A4 0,60 zł

· odbitka jednostronna A3 0.80 zł

· odbitka dwustronna A3 1,20 zł

2. Za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych ponad termin zwrotu pobierane są opłaty w kwocie:

- dokument audiowizualny lub elektroniczny 2 zł za każdy dzień po terminie zwrotu,

- książka 0,10 gr. od każdego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.

3. Koszt pisemnego lub telefonicznego upomnienia Czytelnika o zwrot przetrzymywanych książek Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 2,50 zł.

4. Opłata za wydanie kolejnej karty bibliotecznej wynosi 5 zł.

5. Kaucje pobierane są od czytelników w następujących przypadkach:

-  jeżeli czytelnik nie ma stałego lub czasowego zameldowania na terenie powiatu grodziskiego, kaucja zwrotna wynosi 30 złotych od jednej wypożyczonej książki lub jednego materiału multimedialnego,

- przy wypożyczeniu bibliotekarz może zwiększyć wysokość kaucji do trzykrotnej ceny rynkowej materiału bibliotecznego,

-  zwrot kaucji następuje po  materiałów bibliotecznych.

6. Koszt przesyłki materiałów bibliotecznych sprowadzonych w ramach wypożyczeń

międzybibliotecznych – wg cennika opłat za przesyłki

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki:

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ORAZ FILI BIBLIOTECZNYCH

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży i Czytelnia Naukowa

ul. Spółdzielcza 9

Czynne:

Poniedziałek   godz. 10.00 - 18.00

Wtorek            godz. 12.00 - 20.00

Środa              godz. 10.00 - 18.00

Czwartek        godz. 12.00 - 17.00

Piątek              godz. 12.00 - 20.00

Sobota            godz. 09.00 – 15.00

Oddział dla Dzieci

ul. Spółdzielcza 9

Czynna:

Poniedziałek   godz. 10.00 – 18.00

Wtorek            godz. 12.00 - 18.00

Środa              godz. 10.00 - 18.00

Czwartek        godz. 12.00 – 17.00

Piątek              godz. 12.00 - 18.00

Sobota            godz. 09.00 – 15.00

Filia Biblioteczna nr 2

ul. Westfala 3

Czynna:

Poniedziałek   godz. 10.00 – 18.00

Wtorek            godz. 10.00 - 18.00

Środa              godz. 10.00 - 18.00

Czwartek        godz. 13.00 – 17.00

Piątek              godz. 10.00.- 18.00

Sobota            godz. 10.00 – 15.00

Filia Biblioteczna nr 1

Kady ul. Środkowa 72

Czynna:

Poniedziałek   godz. 10.00 – 16.00

Wtorek            godz. 13.00 - 18.00

Środa              nieczynne

Czwartek*      godz. 10.00 – 15.00

Piątek              godz. 13.00.- 18.00

*w każdy pierwszy czwartek miesiąca Biblioteka nieczynna

Filia Biblioteczna nr 3

Izdebno Kościelne ul. Plebańskich 4

Czynna:

Poniedziałek   godz.  08.00 – 16.00

Wtorek            godz.  08.00 - 16.00

Środa              godz.  08.00 - 16.00

Czwartek        godz. 14.00 – 19.00

Piątek              godz. 14.00 - 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki:

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Stwierdzam, że przepisy zawarte w Regulaminie korzystania z Biblioteki są mi znane i zobowiązuję do ścisłego ich przestrzegania. W związku z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, po.883), jako czytelnik Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych przeze mnie książek.

Potwierdzam odbiór karty Bibliotecznej.

Lp.

Data

Imię i nazwisko

Nr PESEL

Nr karty Bibliotecznej

Podpis