< >
Zadzwoń lub napisz do nas!
22 120 29 00

 

Regulamin

 

Zarządzenie nr 15/2014

Dyrektora

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

 z dnia 01 września 2014r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642), §18 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki wprowadzonego Uchwałą nr 591/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. oraz § 4 pkt.2 Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki  wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim z dnia 01 marca 2014 r. zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się „Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Treść Regulaminu  podaje się do wiadomości czytelników.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 01 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Grodzisk Mazowiecki, dn.01.09.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 15/2014

Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

§2

 1. Udostępnianie zbiorów i usług  bibliotecznych Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty w sytuacji za:
 1. niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 2. upomnienie telefoniczne lub wysłane pocztą,
 3. uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
 4. wyrobienie duplikatu karty bibliotecznej;
 5. koszt przesyłki materiałów bibliotecznych pozyskanych na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 6. usługi reprograficzne,
 7. wydruki z komputera.
 1. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3

 1. Godziny otwarcia poszczególnych agend określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dyrektor Biblioteki  ma prawo zamknąć Bibliotekę lub jej agendy na czas określony z powodu awarii, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

§4

 1. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport/kartę stałego pobytu (w przypadku cudzoziemców) w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki i wydania karty bibliotecznej.
 2. Warunkiem korzystania z usług Biblioteki jest wypełnienie Oświadczenia (wzór załącznik nr 3) oraz  zobowiązanie się własnoręcznym podpisem do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje Oświadczenie  rodzic lub opiekun prawny, przedkładając dowód osobisty i numer PESEL dziecka.
 4. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu lub/i tymczasowego zameldowania/ zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji GUS), opcjonalnie  –adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania/zameldowania i numeru telefonu.

§5

 1. Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i mogą być wykorzystane wyłącznie do:
 1. rejestracji wypożyczeń
 2. prowadzenia statystyki bibliotecznej
 3. egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 2. Administratorem danych jest Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

§6

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w wypożyczalniach - na zewnątrz i czytelniach - na miejscu.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do wyznaczonych zbiorów.

§7

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, środków i urządzeń zawierających nikotynę, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu oraz spożywania posiłków i picia napojów (w uzasadnionych przypadkach np. chorobowych spożywanie posiłków i picie napojów może odbywać się jedynie w wyznaczonym miejscu).
 2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz brak przestrzegania zasad higieny osobistej nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki. W Bibliotece nie mogą także przebywać osoby zagrażające bezpieczeństwu innych Użytkowników.
 3. W czasie, gdy w domu Użytkownika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Biblioteki.
 4. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych. Wnoszone do Biblioteki telefony powinny być wyciszone.
 5. Zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.).
 6. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren biblioteki, z wyjątkiem psów przewodników.
 7. Bibliotekarz ma prawo wyprosić użytkownika nie przestrzegającego zasad współżycia społecznego.

§8

Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt oraz potwierdzenie odbioru karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

 

Rozdział II

Karty Biblioteczne

§9

 1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.
 2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki”, numer karty, numer  identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.

§10

Karta biblioteczna obowiązuje w agendach Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki stosującej System Biblioteczny Mateusz.

§11

Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą korzystania z usług Biblioteki.

§12

Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych  –  również  inne  osoby  upoważnione przez posiadacza karty. 

 

§13

 1. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o  tym fakcie dowolnej placówki Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
 2. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
 3. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. 

Rozdział III

Warunki korzystania ze zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży, Oddziału dla

Dzieci oraz Fili

§14

 1. Z wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży  mogą korzystać osoby od 16 roku życia.
 2. Dzieci do lat 15 korzystają z wypożyczalni Oddziału dla Dzieci.

§15

Czytelnik przychodzący do Biblioteki, z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę na wieszaku lub w wyznaczonym miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

§16

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 woluminów na okres 30 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu
 1. termin zwrotu ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy wypada w dniu w którym Biblioteka jest nieczynna. O zmianie terminu zwrotu informuje czytelnika bibliotekarz, zaznaczając uzgodniony termin zwrotu na koncie czytelnika.
 2. termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Zwrot przedłuża się o połowę okresu wypożyczenia. Prolongata może być udzielona tylko jeden raz.
 1.  Bibliotekarz może skrócić czas wypożyczonych pozycji informując o tym czytelnika, jeżeli jest duże zainteresowanie na daną książkę ze strony innych użytkowników. 
 2. Jeżeli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, Biblioteka blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto Czytelnika jest zablokowane, a ponadto Biblioteka w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w załączniku nr 1 kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego.
 3. Biblioteka oferuje usługę zdalnego zapisu, który uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień. Wypożyczenie zbiorów może nastąpić dopiero po osobistym zapisie w Bibliotece.
 4. Wypożyczający może zarezerwować do 5 materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
 5. Na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez czytelnika, Biblioteka sprowadza z innych bibliotek książki, których nie posiada we własnym księgozbiorze /wypożyczenia międzybiblioteczne/.
 6. Materiały biblioteczne wypożyczone przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom na miejscu.
 7.  Materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek  pozostają w Bibliotece przez okres 2 tygodni, licząc od dnia otrzymania przesyłki przez Bibliotekę.
 8.  Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 9. Obowiązki czytelnika w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki reguluje załącznik nr 1.
 10. Książki, za które zapłacił czytelnik nadal są własnością Biblioteki i nie można żądać ich zwrotu.
 11. W wypadku, kiedy zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika, może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.
 1. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia pisemnego lub telefonicznego, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Rozdział IV

Warunki korzystania ze zbiorów Czytelni Naukowej

oraz z księgozbiorów podręcznych Oddziału dla Dzieci oraz filii

§17

 1. Korzystanie z księgozbiorów podręcznych odbywa się na miejscu.
 2. Bibliotekarz może zażądać od użytkowników przedstawienia karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§18

 1. Czytelnia Naukowa posiada księgozbiór, który można wypożyczyć, tzw. księgozbiór rewersowy.
 2. Warunkiem korzystania z księgozbioru rewersowego jest posiadanie karty bibliotecznej.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 7 dni.

§19

 1. Dostęp do czasopism bieżących jest wolny, numery archiwalne podaje bibliotekarz.
 2. Czytelnik może wypożyczyć do domu 4 czasopisma archiwalne (oprócz czasopism o charakterze regionalnym).
 3. Termin zwrotu czasopism obowiązuje tak, jak w przypadku książek rewersowych.

§20

 1. Czytelnia świadczy usługi reprograficzne (zgodnie z postanowieniami Ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” ).
 1. Nie wykonuje się odbitek reprograficznych:
  1. rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, rzadkich i cennych druków,
  2. egzemplarzy w złym stanie zachowania,
  3. wydawnictw, których kopiowanie jest niemożliwe ze względów technicznych (duży format, oprawa uniemożliwiająca całkowite otwarcie dokumentu.)

§21

Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić bez wiedzy bibliotekarza poza obszar Biblioteki.

Rozdział V

Warunki korzystania z Internetu i programów multimedialnych

§22

 1. Z dostępu do komputerów i Internetu mogą korzystać tylko osoby zapisane do Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 2. Logowanie do Internetu odbywa się za pomocą karty bibliotecznej.
 3. Bibliotekarz przydziela użytkownikowi stanowisko komputerowe.
 4. Z Pracowni komputerowej mogą korzystać grupy zorganizowane, a także grupy tworzone w Bibliotece z osób zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach na określony temat.
 5. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych uzgadniają ich opiekunowie z pracownikiem Biblioteki.

§23

 1. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Internetu służy wyłącznie do celów edukacyjnych, a przede wszystkim jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy.
 3. Czynności wykonywane w sieci internetowej są rejestrowane.
 4. Ze stanowisk internetowych w Czytelni Naukowej może korzystać młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe.
 5. Ze stanowisk komputerowych w Oddziale dla Dzieci mogą korzystać dzieci szkół podstawowych i gimnazjów.
 6. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej w celu dokonania wpisu do ewidencji.
 7. Użytkownik może korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyski, CD, DVD),
 8. Ze stanowiska komputerowego można korzystać przez 30 minut.
 9. Sesja może być wydłużona w zależności od liczby i potrzeb oczekujących. Decyzję podejmuje bibliotekarz.
 10. Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza przy czym Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych.

§24

Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.

§25

 1. Użytkownik chcący skorzystać z komputera, tabletów, e-czytników, konsoli PS musi posiadać elementarną wiedzę z ich obsługi.
 2. Użytkownik chcący korzystać z Internetu powinien:
 1. zapoznać się z regulaminem,
 2. korzystać z zainstalowanego oprogramowania,
 3. zgłaszać wszelkie uszkodzenia sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 1. Użytkownikowi nie wolno:
 1. zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych         w Internecie,
 2. korzystać z komputera do działalności komercyjnej, masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 3. zapisywać danych w pamięci komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne usunięcie lub modyfikację danych przez innych użytkowników,
 4. prowadzić działań powodujących dewastację lub uszkodzenia sprzętu,
 5. łamać zabezpieczenia systemu,
 6. samodzielne usuwać usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 7. otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje,
 8. użytkownikowi nie wolno bez wiedzy bibliotekarza zmieniać przydzielonego stanowiska komputerowego,
 1. Internet nie może być narzędziem do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

§26

 1. Pracownik Biblioteki ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z komputerów.
 2. W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji.
 3. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy.
 4. Za osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

§27

 1. Użytkownik może odpłatnie dokonać wydruku - załącznik nr 1.
 2. Użytkownik może kopiować informacje o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

 

Rozdział VI

Warunki korzystania z Mediateki filii nr 2

§28

Korzystanie ze zbiorów Mediateki odbywa się na miejscu i na zewnątrz po okazaniu karty bibliotecznej.

§29

 1. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 2 egzemplarze multimediów na okres:
  1. książkę mówioną (audiobook) – 14 dni,
  2. muzykę - 7 dni,
  3. filmy – 2 dni,

2. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin ustalony została przewidziana opłata zawarta w załączniku nr 1.

§30

Poza Mediatekę nie wypożycza się płyt analogowych, gier multimedialnych, tabletów.

§31

 1. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub przez Internet, jeśli dana pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika.
 2. Przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać tylko jeden raz o czas, na który zostały one wypożyczone.
 3. Czytelnik może zarezerwować telefonicznie lub przez Internet tylko egzemplarze niedostępne (wypożyczone) na okres – 2 dni roboczych. Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana po upływie w/w terminu.

§32

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością Mediateki. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi.
 2. Za szkody wynikające ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów odpowiada Czytelnik.
 3. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zbiorów jest równe wysokości obowiązującej ceny rynkowej.

Rozdział VII

Warunki wypożyczania czytników książek elektronicznych

§33

 1. Wypożyczeń czytników książek elektronicznych (e-booków) mogą dokonywać wyłącznie czytelnicy Biblioteki, którzy ukończyli 18 rok życia i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Zarejestrowany w Bibliotece czytelnik może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytnika e-booków na okres 14 dni, przy czym okres wypożyczenia może być przedłużony przed okresem na który umowa została zawarta na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
 3. Wypożyczanie czytników książek elektronicznych jest dokonywane nieodpłatne w filii nr 2.
 4. Warunkiem wypożyczenia czytnika książek elektronicznych jest podpisanie umowy użyczenia (strony: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki i Czytelnik). Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do oddania czytnika książek elektronicznych w terminie określonym w umowie. Opłata karna za brak w terminie zwrotu wypożyczonego czytnika jest określona w załączniku nr 1.

§34

 1. Z wgranych w czytnikach e-booków określonych książek elektronicznych czytelnik może korzystać w ramach obowiązujących licencji. Czytelnik jest uprawniony do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym mu przez Bibliotekę czytniku dowolnych utworów zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych mu do tego pozwoleń i licencji. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki  wszystkie wgrane przez czytelnika pliki muszą być usunięte z czytnika, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Czytelnikowi przez Bibliotekę, a także z kompletem książek elektronicznych wgranych przez Bibliotekę.
 2. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych i wgranych na nim e-booków tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności czytelnik nie może i nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytników i wgranych na nich e-booków w całości lub we fragmentach,
  2. modyfikowania treści e-booków,
 1. komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowej.
 1. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem Czytelnika.

§35

 1. Czytelnik jest zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcja obsługi.
 2. Każdy czytnik wyposażony jest w: przewód połączeniowy, ładowarkę, pokrowiec ochronny, instrukcję obsługi. W chwili wypożyczenia czytnika czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Wypożyczenie czytnika jest równoznaczne z tym z tym, że czytelnik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem.
 3. Wypożyczenie z Biblioteki czytnika książek elektronicznych wraz z wyposażeniem  oraz ich zwrot, a także ich fakt zapoznania się z regulaminem ich wypożyczania są potwierdzone własnoręcznym podpisem przez wypożyczającego czytelnika oraz pracownika Biblioteki w umowie użyczenia.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika e-booka na zasadach określonych w umowie użyczenia oraz w przepisach kodeksu cywilnego, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania sądowego w celu przymusowego wyegzekwowania roszczeń należnych z tego tytułu Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 5. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin jednego dnia roboczego na sprawdzenie czytnika e-booka przez informatyka Biblioteki. W przypadku zwrotu urządzenia w piątek sprawdzenie odbywa się w poniedziałek.
 6.  W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zepsucia Czytelnik zostanie obciążony kosztami naprawy.
 7. Osoba wypożyczająca w przypadku zgubienia sprzętu jest zobowiązana do odkupienia urządzenia o tych samych możliwościach lub równorzędnych parametrach w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo po konsultacji z Biblioteką.
 8. Czytelnikowi nie wolno udostępniać osobom trzecim czytnika e-booków.

Rozdział VIII

Zasady korzystania z oferty kulturalno-oświatowej Biblioteki

§36

 1. Podczas zajęć realizowanych w ramach oferty kulturalnej uczestnicy podporządkowani są prowadzącym zajęcia oraz pracownikom Biblioteki,
 2. Przebywający na terenie Biblioteki użytkownicy mogą być poproszeni przez dyżurującego bibliotekarza o okazanie karty bibliotecznej,
 3. Korzystający z zajęć prowadzonych na terenie Biblioteki mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonym miejscu lub  szatni (karta do szatni wydawana jest na podstawie karty bibliotecznej),
 4. Na zajęciach w ramach oferty kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży nie biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wiek dziecka nie pozwala na samodzielne uczestniczenie w zajęciach).
 5. Rodzice nie mogą pozostawiać w Bibliotece dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi, w tym zapewnienia pożywienia i picia, ani opieki w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka. Szczegółowe zasady postępowania z dziećmi pozostawionymi bez nadzoru oraz zakłócającymi porządek znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 6. W ramach oferty kulturalnej użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z gier planszowych, multimedialnych, z konsoli PS oraz innych urządzeń, materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z dyżurującym pracownikiem Biblioteki.
 7. Regulaminowy czas korzystania z konsoli PS wynosi 1 godzina. O wydłużeniu lub skróceniu sesji decyduje pracownik Biblioteki.
 8. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo odwołania zajęć.
 9. Oferta zajęć jest dostępna na stronie Biblioteki oraz w każdej placówce.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§37

 1. Użytkownik  nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, a od jego decyzji do Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 3. Skargi i wnioski użytkownicy mogą kierować do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

§38

 1. Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 2. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników zamieszczane są na stronie internetowej www.biblioteka.grodzisk.pl oraz w poszczególnych oddziałach i filiach.

§39

Regulamin obowiązuje od 01 września 2014 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

 

Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę

(zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997.art.14 ptk.2).

 

 1. za wykonanie usług reprograficznych z książek, komputera i innych materiałów ustala się następujące ceny :
 1. odbitka jednostronna A4 0,40 zł
 2. odbitka dwustronna A4 0,60 zł
 3. odbitka jednostronna A3 0.80 zł
 4. odbitka dwustronna A3 1,20 zł
  1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych:
 1. książka 0,10 gr. od każdego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.
 2. dokument audiowizualny lub elektroniczny 2 zł za każdy dzień po terminie zwrotu
 3. czytnik książek elektronicznych 10 złotych za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia po ustalonym terminie zwrotu,
  1. Za upomnienie telefoniczne lub wysłane pocztą do czytelnika: biblioteka pobiera opłaty w wysokości 2,50 zł.
  2. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany:
 1. odkupić takie same lub po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki inne publikacje, o nie mniejszej wartości i przydatne Bibliotece,
 2. jeśli odkupienie jest niemożliwe, Użytkownik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez bibliotekarza w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału  bibliotecznego,
 3. jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (pożar, kradzież, powódź itp.), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia upoważnionych do tego organów,
 4. jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość lub odkupuje całe dzieło.
  1. Za wydanie kolejnej karty bibliotecznej: opłata wynosi 5 zł.
  2. Koszt przesyłki materiałów bibliotecznych sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych – wg cennika opłat za przesyłki
  3. Użytkownik otrzymuje pokwitowanie wniesienia opłaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ORAZ FILI BIBLIOTECZNYCH

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży i Czytelnia Naukowa, ul. Spółdzielcza 9

Czynna:

Poniedziałek          godz. 10.00 - 18.00

Wtorek                   godz. 12.00 - 20.00

Środa                     godz. 10.00 - 18.00

Czwartek               godz. 12.00 - 17.00

Piątek                     godz. 12.00 - 20.00

Sobota                   godz. 09.00 – 15.00

 

Oddział dla Dzieci, ul. Spółdzielcza 9

Czynna:

Poniedziałek        godz. 10.00 - 18.00

Wtorek                godz. 12.00 - 18.00

Środa                  godz. 10.00 - 18.00

Czwartek             godz. 12.00 - 17.00

Piątek                 godz. 12.00 - 18.00

Sobota                godz. 09.00 – 15.00

 

Filia Biblioteczna nr 1, Kady ul. Środkowa 72

Czynna:

Środa               godz. 11.00 - 19.00

Piątek              godz. 13.00.- 18.00

Sobota               godz. 09.00 - 13.00         * czynna w każdą pierwszą sobotę miesiąca

 

Filia Biblioteczna nr 2, ul. Westfala 3

Czynna:

Poniedziałek        godz. 10.00 - 19.00

Wtorek               godz. 10.00 - 19.00

Środa                    godz. 10.00 - 19.00

Czwartek            godz. 14.00 - 17.00

Piątek                  godz. 10.00 - 19.00

Sobota                godz. 09.00 – 15.00

 

Filia Biblioteczna nr 3, Izdebno Kościelne ul. Plebańskich 4

Czynna:

Poniedziałek        godz.  14.00 – 18.00

Wtorek               godz.  14.00 - 17.30

Środa                  godz.  14.00 – 18.00

Czwartek                           nieczynna

Piątek                 godz. 14.00  - 17.30

Sobota                                nieczynna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Stwierdzam, że przepisy zawarte w Regulaminie korzystania z Biblioteki są mi znane i zobowiązuję do ścisłego ich przestrzegania. W związku z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, jako czytelnik Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych przeze mnie materiałów bibliotecznych. Potwierdzam odbiór karty bibliotecznej.

Lp.

Data

Imię i nazwisko

Nr PESEL

Nr karty Bibliotecznej

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

 

Umowa użyczenia (wzór)

zawarta w dniu ............................................. pomiędzy:

Biblioteką Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9, Nip 529-17-03-759,

zwanym dalej Użyczającym,

a

......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, nr karty bibliotecznej, pesel, nr dowodu osobistego, nr telefonu, e-mail, adres)

 

zwanym dalej Czytelnikiem.

§1

 1. Przedmiotem użyczenia jest czytnik e-booków POCKETBOOK 623  wraz z przewodem połączeniowym, ładowarką, etui i kartą pamięci*, którego Użyczający jest właścicielem.
 2. Użyczający oświadcza, iż wymieniony przedmiot użyczenia jest w pełni sprawny oraz w dobrym stanie technicznym.

§2

Czytelnik potwierdza pisemnie odbiór opisanego powyżej przedmiotu użyczenia na warunkach przewidzianych niniejszą umową i Regulaminem korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

§3

 1. Użyczający oddaje czytelnikowi do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1 pkt.1 na okres od dnia ................... do dnia ................
 2. Po upływie niniejszego okresu na Czytelniku ciążyć będzie obowiązek zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do oddania czytnika książek elektronicznych w terminie określonym w umowie. Opłata karna za brak w terminie zwrotu wypożyczonego czytnika wynosi 10 złotych za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia po ustalonym terminie zwrotu,
 4. Przedłużenie powyższego terminu jest możliwe wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku przez czytelnika i zawarciu z Biblioteką dodatkowej umowy(aneksu do umowy).

§4

 1. Z wgranych w czytnikach e-booków określonych książek elektronicznych czytelnik może korzystać w ramach obowiązujących licencji.
 2. Czytelnik jest uprawniony do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym mu przez Bibliotekę czytniku dowolnych utworów zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych mu do tego pozwoleń i licencji.
 3. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych i wgranych na nim e-booków tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności czytelnik nie może i nie jest uprawniony do: