Dołącz do naszego zespołu!

Data publikacji: 01/07/2022

 

Jeśli podobają Ci się działania naszej biblioteki i chcesz razem z nami tworzyć atmosferę tego miejsca, dołącz do naszego zespołu!

 

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza nabór na stanowisko:

edukator/edukatorka – 1 etat.

 

Wymagania kwalifikacyjne kandydata/kandydatki:

– wykształcenie średnie, policealne lub wyższe,

– umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń multimedialnych,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– obsługa Sali You Media (informacje: https://biblioteka.grodzisk.pl/nasze-uslugi/nowe-technologie/ ),

– prowadzenie zajęć z użyciem nowych technologii (robotyka, programowanie, inne), kursów komputerowych,

–  obsługa użytkowników biblioteki,

– współuczestnictwo w innych projektach realizowanych przez bibliotekę

 

Wymagania niezbędne:

– zainteresowanie nowymi technologiami – robotyka, druk 3D, rzeczywistość wirtualna,

– znajomość obsługi konsol gier wideo – xbox, playstation,

– znajomość tytułów gier komputerowych i podstawowych aplikacji na urządzenia mobilne,

– obsługa komputera i urządzeń mobilnych na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym,  

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych,

– obycie w środowisku social media, sprawne poruszanie się po sieci, znajomość trendów w komunikacji internetowej, posługiwanie się narzędziami do obsługi mediów społecznościowych i umiejętność wyszukiwania w nich informacji.

 

Wymagania dodatkowe/mile widziane:

– posiada doświadczenie w realizacji we wdrażaniu cyfrowych projektów edukacyjnych,

– podstawowa wiedza z zakresu obróbki audio i wideo,

– znajomość programów do grafiki rastrowej i wektorowej, programów graficznych (typu CorelDraw, Canva, IrfanView, GIMP),

– umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań,

– cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z grupami użytkowników w różnym wieku,

– wysoka motywacja do pracy na rzecz Biblioteki, umiejętność podejmowania  niestandardowych wyzwań, myślenie koncepcyjne, komunikatywność poprzez jasne wyrażanie myśli,

– komunikatywność, otwartość i gotowość do nabywania nowych umiejętności,

– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

– dyspozycyjność związana z realizacją obowiązków w godzinach popołudniowych czy w weekendy,

– gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

– dodatkowym atutem będzie posiadanie kursu na wychowawcę lub opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży,

– ukończone studia pedagogiczne lub kurs przygotowania pedagogicznego.

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny),

– oferujemy możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach,

– możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

– możliwość realizacji własnych programów edukacyjnych,

– wsparcie zespołu oraz wprowadzenie w pracę na danym stanowisku.

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów:

1.List motywacyjny,

2.CV wraz ze zdjęciem oraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3.Klauzulę informacyjną do procesu rekrutacji

 

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można złożyć:

– osobiście do dnia 22 lipca 2022 r. (piątek) do godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57,05-825 Grodzisk Mazowiecki w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko edukator”.

– wysłać elektronicznie (podpisane profilem zaufanym) lub w formie scanu na adres mailowy: k.celewski@biblioteka.grodzisk.pl  (do 22 lipca 2022 r. do godz. 23.59)

Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Biblioteki zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycję działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Bibliotece.

Uwagi końcowe:

Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy publikowana jest na stronie internetowej BIP Biblioteki w zakładce “rekrutacja” http://www.bip-bp.grodzisk.pl/m,138,rekrutacja.html  oraz na innych portalach internetowych w formie ogłoszenia

Procedura rekrutacji na wolne stanowisko pracy: edukator  prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia procedury rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Zgodnie z § 5 ust.2  w/w procedury niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, tj. po podpisaniu umowy o pracę z nowozatrudnionym pracownikiem, osoby z którymi nie zawarto umowy o pracę, są informowane o możliwości osobistego odbioru dokumentów aplikacyjnych w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych przez osoby z którymi nie zawarto umowy o pracę we wskazanym terminie, są one trwale usuwane poprzez zniszczenie zgodnie z załącznikiem nr 1. Dokumenty rekrutacyjne wpływające do Biblioteki poza procesem rekrutacji zostają również zmieszczone zgodnie z załącznikiem nr 1.

Przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

od dnia 01.09.2022 r.

 

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl