Dołącz do naszego zespołu!

Data publikacji: 17/06/2023

 

Jeśli podobają Ci się działania naszej biblioteki i chcesz razem z nami tworzyć atmosferę tego miejsca, dołącz do naszego zespołu!

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza nabór na wolne stanowisko:

główny księgowy – 1 etat.

 

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość zasad księgowości samorządowej instytucji kultury i dyscypliny finansów publicznych,
 2. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS OFFICE, programu Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Faktura i Kasa, bankowości elektronicznej,
 3. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista
 4. Doświadczenie w pracy w samorządowej instytucji kultury lub innej jednostce sektora finansów publicznych;
 5. Mile widziana znajomość Kadr i Płac.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Biblioteki,
 3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
 4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora.
 6. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, RZiS, zestawienia zmian w funduszu jednostki), prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji (PIT-11, PIT-4R, CIT-8).
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 8. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS i innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 10. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS),
 11. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.
 12. Windykacja należności.
 13. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów,
 14. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
 15. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 16. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji i rozliczanie projektów krajowych i zagranicznych.
 17. Rozliczanie delegacji.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska głównego księgowego,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub kurierem w godzinach pracy Biblioteki (https://biblioteka.grodzisk.pl/kontakt/) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Oferta na stanowisko: główny księgowy” w siedzibie Biblioteki  w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. 3 maja 57 (budynek Mediateki II p.) do dnia 23.06.2023 r. do godz. 17.00.

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania. Dyrektor Biblioteki zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą:

 “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.

 

Uwagi końcowe:

Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy publikowana jest na stronie internetowej BIP Biblioteki w zakładce “rekrutacja” http://www.bip-bp.grodzisk.pl/m,138,rekrutacja.html  oraz na innych portalach internetowych w formie ogłoszenia

Procedura rekrutacji na wolne stanowisko pracy prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia procedury rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Zgodnie z § 5 ust.2  w/w procedury niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, tj. po podpisaniu umowy o pracę z nowozatrudnionym pracownikiem, osoby z którymi nie zawarto umowy o pracę, są informowane o możliwości osobistego odbioru dokumentów aplikacyjnych w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych przez osoby z którymi nie zawarto umowy o pracę we wskazanym terminie, są one trwale usuwane poprzez zniszczenie zgodnie z załącznikiem nr 1. Dokumenty rekrutacyjne wpływające do Biblioteki poza procesem rekrutacji zostają również zmieszczone zgodnie z załącznikiem nr 1.

Przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu od dnia 01.09.2023 r.

 

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl