Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  obowiązująca od dnia 25.05.2018 r. 

1.Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Biblioteka PublicznaGminy Grodzisk Mazowieckiz siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ul. 3 Maja 57 w imieniu, którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Panią Justynę Rytel – Kuc na Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: jrkdoradztwo@gmail.com

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

–  art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia, czyli Pani/Pana zgody w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, mianowicie:

  1. obsługi użytkowników Biblioteki,
  2. zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,
  3. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
  4. prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki,
  5. promocji na zewnątrz działań prowadzonych przez Bibliotekę (wizerunek)

– art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych tj.: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe w związku z udostępnieniem lub wypożyczeniem materiałów bibliotecznych, komunikowaniem się z Czytelnikiem oraz opracowywaniem statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

5. Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzającedane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych, w tym Podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny oraz firma windykacyjna.

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Wprzypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Dostęp do danych osobowych jest możliwy w siedzibie głównej Biblioteki lub w filiach – w zależności od miejsca, w którym dane osobowe zostały złożone. 

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl