„Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”

 

Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem pod względem zasięgu i współpracy 13 bibliotek z całego Mazowsza (Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wola, Milanówek, Leszno, Łomianki, Płock, Piaseczno, Piastów, Sierpc, Mszczonów, Nadarzyn, Góra Kalwaria). Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług bibliotecznych pośród czytelników i bibliotekarzy w województwie mazowieckim. Osiągniemy to dzięki wdrożeniu nowych oraz unowocześnieniu istniejących e-usług bibliotecznych. Przedsięwzięcie obejmie trzy główne zadania merytoryczne:

  1. Zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek na potrzeby wdrożenia e-usług, w ramach którego zaplanowano zakup 338 urządzeń.
  2. Zakup oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług, w ramach którego przewidziano zakup 517 licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe, monitoring użytkowania komputerów, programy graficzne oraz oprogramowanie biblioteczne.
  3. Wdrożenie e-usług bibliotecznych w placówkach bibliotecznych objętych projektem wraz ze wspólnym modułem integrującym biblioteki. W ramach zadania wdrożonych zostanie
    13 różnych e-usług.

Całkowita wartość projektu 2 126 600,00 zł.

 


Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

 

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Biblioteki w jego ramach mogą zakupić książki, multimedia, publikacje nutowe, kartograficzne oraz bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne.

Całkowita wartość projektu  37 070,00 zł

 

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

 

Projekt “Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim”

 

Projekt “Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim” jest realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowieckiej i w ramach realizacji projektu przewidziano działania również w innych instytucjach kultury na terenie Grodzisk Mazowieckiego o czym można przeczytać na stronie urzędu. Dofinansowanie z projektu obejmuje w bibliotece następujące działania:

  1. Zakup urządzenia do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu zbiorów usytuowane w miejscowości Grodzisk Mazowiecki (dzielnica Łąki). Zakup i ustawienie książkomatu do samodzielnego zamawiania książek on-line i ich odbioru. Książkomat zostanie ustawiony w dzielnicy Łąki objętej miejscowym planem rewitalizacji. Przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenia aktywności kulturowej i społecznej społeczności lokalnej
  2. Utworzenie profesjonalnego stanowiska dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania w Pawilonie Kultury (Filia nr 2 BP w Grodzisku Mazowieckim) zostanie utworzone stanowisko dla osób niewidomych i niedowidzących oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami.
  3. Zakup urządzenie preferencyjnego do czyszczenia płyt CD/DVD. Urządzenie zostanie wykorzystane do działu mediateki Biblioteki Publicznej do czyszczenia płyt które podczas częstego używania rysują się a ich zewnętrzna regeneracja (w punktach usługowych) jest droga i niewygodna (trzeba dojeżdżać do Warszawy).
  4. System elektronicznego zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID HF dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki “Pawilon Kultury”. W ramach projektu przewidziano również zakup sprzętu i urządzeń do usprawnienia procesu obsługi czytelnika, pracy bibliotekarza oraz zwiększenia dostępu do zbiorów w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. W tym celu zakupiona zostanie bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF, połączone stanowisko kodowania etykiet bibliotecznych RFID HF oraz wypożyczeń i zwrotów, stanowisko samodzielnego wypożyczania RFID HF wolnostojące czy mobilne skontrum RFID HF.
  5. Wyposażenie Multicentrum. W ramach projektu zostanie zakupione urządzenia do wyposażenia pracowni (którego celem jest wzbogacenie wiedzy oraz rozwijanie myślenia i kreatywności. Większość Multicentrów na całym świecie znajduje się przy bibliotekach publicznych. Tworzenie Multicentrów przy publicznych bibliotekach odniosło na całym świecie największy sukces. W MultiCentrum można prowadzić zajęcia grupowe lub pracować indywidualnie. Planujemy prowadzić systematyczne zajęcia dla uczniów (grup zorganizowanych) 1 w tyg. dla każdego zestawu (5 zestawów – K-First, MultiSztuka, MultiMuzyka, MultiRobotyka, Multinauka).

 

Projektem zarządzać będzie specjalnie powołany zespół pracowników, który zapewni właściwą realizację, rozliczenie oraz monitoring projektu. Jednostką nadrzędną w zespole będzie Kierownik Projektu, który będzie koordynował wszystkie działania związane z projektem. Osoba ta będzie odpowiedzialna za współpracę z Instytucją Wdrażającą i Zarządzającą programem, prowadzenie procedur zakupowych, dokonanie zbiorczych raportów, monitorujących całość projektu. Księgowy Projektu odpowiedzialny będzie za rozliczenie projektu w postaci przygotowania wniosków o płatność oraz za księgowanie wydatków projektowych. Koordynatorzy z Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz Biblioteki będą przekazywać do Kierownika informacje w zakresie realizacji oferty edukacyjnej i kulturalnej, monitorować osiąganie wskaźników, prowadzić działania promocyjno-informacyjne.

 

Całkowita wartość projektu: 3 250 556,27 PLN

Projekt współfinansowany ze środków POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.