Partnerstwo dla książki 2020

 

Nasza biblioteka w 2020 roku otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dwa autorskie projekty.  Każdego roku piszemy wnioski i pozyskujemy dodatkowe fundusze na realizację projektów promujących literaturę i czytelnictwo.

„zORIENTOwani: Literatura, kultura i społeczeństwo państw Orientu” to projekt składający się z cyklu spotkań z autorami i ekspertami, którzy poprowadzą zarówno wykłady jak również warsztaty umożliwiające przybliżenie literatury, kultury i społeczeństwa Dalekiego oraz Bliskiego Wschodu. Więcej tutaj.

“#ecorevolutionbooks. Książkowa ekorewolucja, czyli jak literatura zmienia życie” to projekt, dzięki któremu chcemy pokazać, jak ważna jest kultura i jak łatwo literatura może zmieniać życie każdego człowieka, który tylko zechce wziąć książkę do ręki. Więcej tutaj.

 MKiDzN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2020

 

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Biblioteki w jego ramach mogą zakupić książki, multimedia, publikacje nutowe, kartograficzne oraz bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne.

Całkowita wartość projektu  28 750,00 zł

MKiDzN

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

„Aranżacja i wyposażenie Mediateki w Grodzisku Mazowieckim”

 

Zadanie polegało na wyposażeniu nowego obiektu Biblioteki Głównej w Grodzisku Mazowieckim. Na podstawie badań ankietowych i raportu przeprowadzonego przez bibliotekę, respondenci oczekiwali zwiększenia poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie, w tym zwiększenie dostępności do zbiorów biblioteki. Po zakończeniu zadania biblioteka uruchomiła system automatycznych zwrotów książek. Przed zmianą siedziby Biblioteka Główna zajmowała powierzechnie 220m2. Ocena stanu technicznego użytkowania pomieszczeń biblioteki wykazała 90-100% zużycie stropów i 75% wykorzystanie klimatyzacji a duża ilość mebli nie pozwalała na korzystanie z biblioteki osobom niepełnosprawnym na wózkach. Poprzez poprawę warunków lokalowych Biblioteka w ramach zadania wprowadziła nową ofertę wykraczającą poza tradycyjne funkcje biblioteki, skierowane do zróżnicowanych grup (dzieci, młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, seniorów i osób niepełnosprawnych). Zaprojektowana m.in. sala boks przedszkolny, przestrzeń dla młodych you media, strefa aktywnego seniora, sala audytoryjna, sala Cichej Pracy i inne pozwoliły na prowadzenie różnorodnych zajęć i usług przez co corocznie zwiększy się liczba korzystających z biblioteki o ok. 5%. Preferowany model grodziskiej Biblioteki opiera się na wzorze bibliotek skandynawskich jako interaktywnych centrów kulturalno-edukacyjno-społecznych.

Projekt zakończono pod koniec 2019 roku.

Całkowita wartość projektu 1 658 000,00 zł

 


Projekt zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.

 

 

„Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”

 

Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem pod względem zasięgu i współpracy 13 bibliotek z całego Mazowsza (Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wola, Milanówek, Leszno, Łomianki, Płock, Piaseczno, Piastów, Sierpc, Mszczonów, Nadarzyn, Góra Kalwaria). Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług bibliotecznych pośród czytelników i bibliotekarzy w województwie mazowieckim. Osiągniemy to dzięki wdrożeniu nowych oraz unowocześnieniu istniejących e-usług bibliotecznych. Przedsięwzięcie obejmie trzy główne zadania merytoryczne:

  1. Zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek na potrzeby wdrożenia e-usług, w ramach którego zaplanowano zakup 338 urządzeń.
  2. Zakup oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług, w ramach którego przewidziano zakup 517 licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe, monitoring użytkowania komputerów, programy graficzne oraz oprogramowanie biblioteczne.
  3. Wdrożenie e-usług bibliotecznych w placówkach bibliotecznych objętych projektem wraz ze wspólnym modułem integrującym biblioteki. W ramach zadania wdrożonych zostanie
    13 różnych e-usług.

Całkowita wartość projektu 2 126 600,00 zł.

 


Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2019

 

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Biblioteki w jego ramach mogą zakupić książki, multimedia, publikacje nutowe, kartograficzne oraz bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne.

Całkowita wartość projektu  37 070,00 zł

 

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

 

Projekt “Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim”

 

Projekt “Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim” jest realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowieckiej i w ramach realizacji projektu przewidziano działania również w innych instytucjach kultury na terenie Grodzisk Mazowieckiego o czym można przeczytać na stronie urzędu. Dofinansowanie z projektu obejmuje w bibliotece następujące działania:

  1. Zakup urządzenia do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu zbiorów usytuowane w miejscowości Grodzisk Mazowiecki (dzielnica Łąki). Zakup i ustawienie książkomatu do samodzielnego zamawiania książek on-line i ich odbioru. Książkomat zostanie ustawiony w dzielnicy Łąki objętej miejscowym planem rewitalizacji. Przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenia aktywności kulturowej i społecznej społeczności lokalnej
  2. Utworzenie profesjonalnego stanowiska dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania w Pawilonie Kultury (Filia nr 2 BP w Grodzisku Mazowieckim) zostanie utworzone stanowisko dla osób niewidomych i niedowidzących oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami.
  3. Zakup urządzenie preferencyjnego do czyszczenia płyt CD/DVD. Urządzenie zostanie wykorzystane do działu mediateki Biblioteki Publicznej do czyszczenia płyt które podczas częstego używania rysują się a ich zewnętrzna regeneracja (w punktach usługowych) jest droga i niewygodna (trzeba dojeżdżać do Warszawy).
  4. System elektronicznego zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID HF dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki “Pawilon Kultury”. W ramach projektu przewidziano również zakup sprzętu i urządzeń do usprawnienia procesu obsługi czytelnika, pracy bibliotekarza oraz zwiększenia dostępu do zbiorów w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. W tym celu zakupiona zostanie bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF, połączone stanowisko kodowania etykiet bibliotecznych RFID HF oraz wypożyczeń i zwrotów, stanowisko samodzielnego wypożyczania RFID HF wolnostojące czy mobilne skontrum RFID HF.
  5. Wyposażenie Multicentrum. W ramach projektu zostanie zakupione urządzenia do wyposażenia pracowni (którego celem jest wzbogacenie wiedzy oraz rozwijanie myślenia i kreatywności. Większość Multicentrów na całym świecie znajduje się przy bibliotekach publicznych. Tworzenie Multicentrów przy publicznych bibliotekach odniosło na całym świecie największy sukces. W MultiCentrum można prowadzić zajęcia grupowe lub pracować indywidualnie. Planujemy prowadzić systematyczne zajęcia dla uczniów (grup zorganizowanych) 1 w tyg. dla każdego zestawu (5 zestawów – K-First, MultiSztuka, MultiMuzyka, MultiRobotyka, Multinauka).

 

Projektem zarządzać będzie specjalnie powołany zespół pracowników, który zapewni właściwą realizację, rozliczenie oraz monitoring projektu. Jednostką nadrzędną w zespole będzie Kierownik Projektu, który będzie koordynował wszystkie działania związane z projektem. Osoba ta będzie odpowiedzialna za współpracę z Instytucją Wdrażającą i Zarządzającą programem, prowadzenie procedur zakupowych, dokonanie zbiorczych raportów, monitorujących całość projektu. Księgowy Projektu odpowiedzialny będzie za rozliczenie projektu w postaci przygotowania wniosków o płatność oraz za księgowanie wydatków projektowych. Koordynatorzy z Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz Biblioteki będą przekazywać do Kierownika informacje w zakresie realizacji oferty edukacyjnej i kulturalnej, monitorować osiąganie wskaźników, prowadzić działania promocyjno-informacyjne.

 

Całkowita wartość projektu: 3 250 556,27 PLN

Projekt współfinansowany ze środków POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.